วิวัฒนาการของโลก

วิวัฒนาการของโลก

วิวัฒนาการของโลก ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มแก๊สและฝุ่นผงในอวกาศ เมื่อเวลาผ่านไป แก๊สและฝุ่นผงเหล่านี้ก็รวมตัวกันเป็นก้อนกลมขนาดใหญ่ ก้อนกลมนี้ค่อย ๆ เย็นตัวลงจนกลายเป็นโลก ในช่วงแรกของโลก บรรยากาศไม่มีออกซิเจน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม อาร์กอน และไนโตรเจน โลกยังไม่มีน้ำในสภาพของเหลว ประมาณ 3.8 พันล้านปีก่อน สิ่งมีชีวิตเริ่มถือกำเนิดขึ้นบนโลก สิ่งมีชีวิตแรก ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในทะเล เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งมีชีวิตก็วิวัฒนาการของโลก และมีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรก ๆ ที่อาศัยอยู่บนบก ได้แก่ พืชและสัตว์จำพวกไบรโอไฟต์ประมาณ 400 ล้านปีก่อน 

องค์ประกอบของโลก สัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มถือกำเนิดขึ้น สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังมี วิการวิวัฒนาการ มาหลายสาย ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประมาณ 250 ล้านปีก่อน โลกเกิดเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 5 เหตุการณ์นี้ทำให้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดสูญพันธุ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในโลก ประมาณ 66 ล้านปีก่อน โลกเกิดเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 เหตุการณ์นี้ทำให้ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่สูญพันธุ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลายเป็นสัตว์ที่ครองโลก ประมาณ 2 ล้านปีก่อน มนุษย์เริ่มถือกำเนิดขึ้น มนุษย์วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่เป็นลิง มนุษย์มี วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อย่างรวดเร็วและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่สุดในโลก

วิวัฒนาการของโลก

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

วิวัฒนาการของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก วิวัฒนาการคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะของน้ำและลม การเกิดภูเขาไฟ และการปะทุของภูเขาไฟ

ศึกษาประวัติของโลกในช่วงอายุต่างๆทางธรณีวิทยา

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาประวัติของโลก โลกเกิดจากอะไร โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้จากซากดึกดำบรรพ์ การลำดับขั้นหิน การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของแร่และหิน การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลก อายุของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต เป็นต้น

ประวัติวิวัฒนาการของโลก

 • ยุคอาร์เคอีอัน (Archean Era) เริ่มต้นเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อน สิ้นสุดเมื่อประมาณ 2.5 พันล้านปีก่อน ในช่วงยุคนี้โลกยังมีสภาพร้อนและแห้งแล้ง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น แบคทีเรีย
 • ยุคแพลีโอโซอิก (Paleozoic Era) เริ่มต้นเมื่อประมาณ 2.5 พันล้านปีก่อน สิ้นสุดเมื่อประมาณ 541 ล้านปีก่อน ในช่วงยุคนี้โลกเริ่มมีสภาพเย็นลง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงนี้เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น มีสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในทะเล เช่น ปลา สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์เลื้อยคลาน
 • ยุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) เริ่มต้นเมื่อประมาณ 541 ล้านปีก่อน สิ้นสุดเมื่อประมาณ 66 ล้านปีก่อน ในช่วงยุคนี้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงนี้มีความหลากหลายมากขึ้น มีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เช่น ไดโนเสาร์ pterosaurs และ plesiosaurs
 • ยุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era) เริ่มต้นเมื่อประมาณ 66 ล้านปีก่อน ปัจจุบัน ในช่วงยุคนี้โลกมีอุณหภูมิต่ำลง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงนี้มีความหลากหลายมากขึ้น มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และพืช

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

ตลอดประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของโลก มีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้ง เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง ทฤษฎีการกำเนิดโลก คือเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ปลายยุคดีโวเนียน (Devonian-Permian extinction event) ประมาณ 375 ล้านปีก่อน เหตุการณ์นี้ทำให้สิ่งมีชีวิตประมาณ 70% บนโลกสูญพันธุ์ไป เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งคือเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ปลายยุคครีเทเชียส (Cretaceous-Paleogene extinction event) ประวัติของโลก ประมาณ 66 ล้านปีก่อน เหตุการณ์นี้ทำให้ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อื่นๆ สูญพันธุ์ไป วิวัฒนาการของโลกเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อน สิ่งมีชีวิตบนโลกได้วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันจึงมีความหลากหลายและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

วิวัฒนาการของโลก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของโลก

 • การกลายพันธุ์ โลกและการเปลี่ยนแปลง ของยีนในสิ่งมีชีวิต การกลายพันธุ์อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น รังสีหรือสารเคมี
 • การคัดเลือกโดยธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะไม่เหมาะสม เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นสปีชีส์ใหม่
 • การผสมข้ามสายพันธุ์ การที่สิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ผสมพันธุ์กัน ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างพ่อแม่ทั้งสอง
 • การอพยพ การเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตจากถิ่นที่อยู่เดิมไปยังถิ่นที่อยู่ใหม่ ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ ขึ้น
 • ความสำคัญของวิวัฒนาการของโลก

เหตุการณ์สำคัญในวิวัฒนาการของโลก

วิวัฒนาการของโลก

วิวัฒนาการของโลก มีความสำคัญต่อความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตบนโลก การศึกษาวิวัฒนาการ การกำเนิดโลก ช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตลอดกาล

 • การเกิดโลก โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อน ในช่วงแรกโลกเป็นดาวเคราะห์ร้อนจัด เต็มไปด้วยก๊าซและหินหลอมเหลว
 • การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของโลกเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว อาศัยอยู่ในน้ำ
 • การระเบิดแห่งชีวิต เกิดเหตุการณ์การระเบิดแห่งชีวิต (Cambrian explosion) สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาเพียง 10 ล้านปี สิ่งมีชีวิตทุกกลุ่มในปัจจุบันได้ปรากฏขึ้นแล้ว
 • การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนบก พืชสีเขียวเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนบก
 • การเกิดขึ้นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีรก ช่วยให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตในมดลูกของแม่
 • การเกิดขึ้นของมนุษย์ กําเนิดโลกและจักรวาล มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : นักดาราศาสตร์