กาแล็กซีรี

กาแล็กซีรี (Elliptical galaxy)

กาแล็กซีรี (Elliptical galaxy) เป็น กาแล็กซี ที่มีรูปร่างเป็นทรงรี มีการกระจายของแสงดาวฤกษ์อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งกาแล็กซี กาแล็กซีรีแบ่งออกเป็น 7 ประเภทตามระดับความรี โดยกาแล็กซีที่มีรูปร่างรีมากที่สุดจะเป็นประเภท E7 และ กาแล็กซีรี ที่มีรูปร่างรีน้อยที่สุดจะเป็นประเภท E0 กาแล็กซีรี มีสสารระหว่างดาว (interstellar matter) น้อยกว่ากาแล็กซี galaxy คือ ประเภทอื่นๆ จึงมีดาวฤกษ์เกิดใหม่น้อยกว่า ดาวฤกษ์ใน กาแล็กซีรี ส่วนใหญ่มีอายุมากและเย็นตัวลงแล้ว ทำให้มีสีออกไปทางสีแดง กาแล็กซีรีมีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีประเภทอื่นๆ โดยกาแล็กซีรีขนาดใหญ่อาจมีดาวฤกษ์เป็นสมาชิกถึงล้านล้านดวง กาแล็กซีรีเป็น กาแล็กซีรี ที่พบได้ทั่วไปในเอกภพ โดยประมาณว่า กาแล็กซี่คืออะไร ทั้งหมดในเอกภพนั้น กาแล็กซีรีมีประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด

ลักษณะทั่วไปของกาแล็กซีรี

 • มีรูปร่างเป็นทรงรี
 • มีการกระจายของแสงดาวฤกษ์อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งกาแล็กซี
 • แบ่งออกเป็น 7 ประเภทตามระดับความรี
 • ขนาดใหญ่กว่า กาแล็กซี่คือ แบบกังหัน
 • ประกอบด้วยดาวฤกษ์อายุมากและมีฝุ่นแก๊สอยู่น้อยมาก
 • มีสีออกไปทางสีเหลือง-แดง

การกำเนิดของกาแล็กซีรี

การกำเนิดของ เอกภพและกาแล็กซี่ สันนิษฐานว่าเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแก๊สและฝุ่นที่มีมวลมาก ภายใต้แรงโน้มถ่วงอันมหาศาล แก๊สและฝุ่นเหล่านี้จะยุบตัวลงจนกลายเป็นดาวฤกษ์จำนวนมาก ดาวฤกษ์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวมตัวกันกลายเป็น แกแล็คซี่ ในที่สุด ทฤษฎีการกำเนิดของ กาแลคซี่ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีดังนี้

 • ทฤษฎีการยุบตัวแบบมวล (Massive collapse) สันนิษฐานว่ากาแล็กซีรีเกิดจากกลุ่มแก๊สและฝุ่นที่มีมวลมาก ภายใต้แรงโน้มถ่วงอันมหาศาล แก๊สและฝุ่นเหล่านี้จะยุบตัวลงจนกลายเป็นดาวฤกษ์จำนวนมาก ดาวฤกษ์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีรีในที่สุด
 • ทฤษฎีการยุบตัวแบบคลื่น (Wave collapse) สันนิษฐานว่ากาแล็กซีรีเกิดจากคลื่นโน้มถ่วงที่เดินทางผ่านอวกาศ คลื่นโน้มถ่วงนี้จะทำให้แก๊สและฝุ่นในอวกาศเกิดการยุบตัวลงจนกลายเป็นดาวฤกษ์จำนวนมาก ดาวฤกษ์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีรีในที่สุด
 • ทฤษฎีการชนกัน (Collision) สันนิษฐานว่ากาแล็กซีรีเกิดจากการชนกันของกาแล็กซีประเภทอื่น เช่น กาแล็กซีกังหัน กาแล็กซีไร้รูปแบบ จากการชนกันนี้จะทำให้แก๊สและฝุ่นในกาแล็กซีทั้งสองเกิดการยุบตัวลงจนกลายเป็นดาวฤกษ์จำนวนมาก ดาวฤกษ์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีรีในที่สุด

ประเภทรูปร่างของกาแล็กซีรี

กาแล็กซีรี
 • ประเภทของกาแล็กซี่ E0 มีรูปร่างกลมมากที่สุด
 • กาแล็กซีรีประเภท E1 มีรูปร่างรีเล็กน้อย
 • กาแล็กซีรีประเภท E2 มีรูปร่างรีปานกลาง
 • กาแล็กซีรีประเภท E3 มีรูปร่างรีมาก
 • กาแล็กซีรีประเภท E7 มีรูปร่างรีมากที่สุด

องค์ประกอบของกาแล็กซีรี

 • ดาวฤกษ์ ดาวกาแล็กซี่ ประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมหาศาล โดยกาแล็กซีรีขนาดใหญ่อาจมีดาวฤกษ์อยู่ถึง 1 ล้านล้านดวง
 • สสารระหว่างดาว กาแล็กซี่คือ มีสสารระหว่างดาวอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับกาแล็กซีประเภทอื่นๆ
 • แก๊สและฝุ่นละออง กาแลกซี่ มีแก๊สและฝุ่นละอองอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับกาแล็กซีประเภทอื่นๆ

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com